idee van Gerard Bosman

Vervang zorgpremies door belastingen

Individuele zorgkosten drukken per definitie harder op lage dan op hoge inkomens, en het collectieve deel van de zorgkosten wordt vrijwel louter gefinancierd uit premies op arbeid, en dan vooral op de middeninkomens. De premies op arbeid zijn een overblijfsel uit het verre verleden, toen het ziekenfonds er vooral was voor mensen in loondienst. De eenvoudigste manier om de zorglasten eerlijker te verdelen is om ze uit de algemene belastingen te betalen, zoals met onderwijs ook gebeurt. Daardoor drukken ze veel minder op arbeid dan in het huidige systeem. Naarmate een groter deel van het nationaal inkomen wordt verdiend met kapitaal (vermogen, winst), en dat is de huidige trend, wordt het steeds onlogischer om de zorgkosten louter te financieren via premies of belastingen op arbeid. Renteniers betalen nu ook niet mee, en rijken vermijden hoge WLZ-bijdragen door giften aan hun kinderen. Het huidige systeem maakt arbeid duurder en vergroot de ongelijkheid tussen rijk en arm.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!